บันทึกการพัฒนา C Win32 API By MySelf[ตอนที่ 3]

บันทึกการพัฒนา C Win32 API By MySelf[ตอนที่ 3]


สำหรับ บทความตอนนี้ เป็นการสรุปวิธีใช้งาน Compiler ร่วมกันกับ ตัวเขียน Resource Script ที่ใช้แทน Visual Studio Resource Script ของเดิม ภายหลังจากที่ถูกจับแยกเป็นส่วนๆ สำหรับ รุ่นฟรี เป็นการประกอบเครื่องมือ ขึ้นมาใหม่จากบรรดาของฟรีต่างๆที่มีอยู่แล้ว (ซึ่งได้แนวทางทั้งหลายทั้งปวงมาจากอินเตอร์เน็ตและบอร์ดนอกล่ะครับ)
———————————————————————————————–
ตอนที่ 3

ในตอนนี้ เป็นการสรุปวิธีใช้งาน Compiler Visual Studio Express ร่วมกันกับ ResEd ซึ่งเป็นตัวเขียน Resource Script ที่ใช้แทน Visual Studio Resource Script ก่อนที่จะมาเจอ รุ่น clone ของมันในภายหลัง

สรุปเพิ่มเติม การใช้ ResEd ร่วมกับ VCEXP 2005

พบว่า การใส่ code ของ ResEd ไม่เหมือนกับของ VC++ โดยจะมี Include Define อยู่ภายใน หาเจอจากการดูไฟล์ด้วย EditPlus แต่ก็สามารถนำออกมาใส่ภายนอกได้ ที่ทราบเพราะว่าดูจาก RC Script ของ VC++ ที่เอามาเปิดดูด้วย ResEd อีกทีหนึ่ง
การ compile นั้น ในตอนแรกประสบปัญหา เพราะไม่ได้ใส่ class attr. ให้
ต้องนำ class attr. จาก RC Script ของ VC++ มาใส่ให้ และ Include File ก็เพี้ยนๆ ต้องหาทางปรับ จูนให้เข้าที่เข้าทาง ก่อน
แต่เมื่อลอง compile & Build โดยแก้ไขตามที่ทำข้างต้นแล้ว พบว่า สามารถรันโปรแกรมได้ ในระดับหนึ่ง

แนวทางที่ต้องทำต่อไป

1.ทดสอบการใส่ include file ภายนอก
2.การใส่ icon และ class attr. ต่างๆ
3.ปรับแต่ง ค่าใน include File ให้สามารถ Define ค่า Control ต่างๆให้ได้เหมือนกับ VC++ โดยอาจทำดังนี้
3.1 ปรับแต่งค่าต่างๆ โดยวิธี T& R Expr. (Trial and Error Experiments) ด้วย ResEd Code จนสามารถทำได้ใกล้เคียงหรือเหมือนกับ VC++ Resource Editor
3.2 ใช้ VC++ Resource Editor สร้าง code แล้ว ปรับแต่ง แก้ไข Code ใน EditPlus และ ResEd เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ VCExP
*—————————————————-*

 

บันทึกการพัฒนา C Win32 API By MySelf[ตอนที่ 3]
Tagged on:             

Leave a Reply